מכרז פומבי 86393 - מרכז-ת בכיר-ה (קלימטולוגיה סטטיסטית)