מצ"ב מכרז פומבי לתפקיד מרכז/ת בכיר/ה (קלימטולוגיה סטטיסטית).

תאריך אחרון להגשת מועמדות: 24.02.2021.

הגשת מועמדות תיעשה דרך מערכת הגיוס המקוונת באתר נציבות שירות המדינה: https://ejobs.gov.il/gius

קישור למסמך המכרז